80

در یک گوشه از سرزمین پهناور اصفهان، در وسط سکوت تاریک کویر ایران، یک بنای خشت وجود دارد. این بنا قامتی خمیده دارد و سردی وگرمی روز گار راتاب آورده است. قلعه ی کر شاهی اصفهان شکوهی از تاریخ معماری ایرانی رابه نمایش گذارده است. یک بنای منحصربفرد که امروزه درسکوت کویر به دست فراموشی سپرده شده است وشواهد این مهم را هم چون یک راز بزرگ در قلب خودش نگه داشته است. قلعه ی کر شاهی روزی روز گاری محافظ سپه ایرانیان در مقابل هجمه ی مغول ها و دشمن های این خاک پاک بوده است و بعدها دست روز گار آن را به جولان گاهی برای راه زن ها و یاغی ها تبدیل کرد. این دژ محکم که هر گوشه از آن نشان از زرنگی سازنده های آن درطول تاریخ دارد. چرا باید از قلعه ی کر شاهی دیدن کرد؟ این روز ها به خاطر تخریب شدن ارگ بم در زلزله ی این شهر در سال هفتاد و پنج این قلعه بعنوان بزرگ ترین خشت بنا در کشور عزیزمان ایران شناخته میشود. زیر بنای قلعه کر شاهی از به دوره ی قبل از اسلام میباشد و دردوران تاریخی متفاوتی با کار برد های مختلف شاهدی از واقعه هایی مهم بوده است. از این قلعه به عنوان مسافرخانه در اصفهان، برای اسکان مسافر در اصفهان استفاده می شده است.
قلعه ی کر شاهی اصفهان در حد فاصل بیست و سه کیلومتر دور تر از آبادی متین آبادی، در شمال شهر ستان باد رود است و درآغاز حریم بخشی ابو زید آباد کاشانی قرار دارد. بنای خشت در دل کویرپشت ریگ یا به عبارتی بندر یگ ودر کنار ارتفاع های یخیآب استان اصفهان قد برافر اشته است که امروز به نام قلعه ی کر شاهی یادژ کر شاهی شناسانده میشود. قلعه‏ای که شالوده ی آن مربوط به دوره های قبل از اسلام است. امروز به خاطر تخریب ارگ بم توسط زلزله ی بم بعنوان بزرگ ترین بنای خشت ایران به حساب می آید. کر شاهی در دوران پیش به عنو ان گهرشاهی یا قلعه ی دزدان نیز خوانده می شده است و امروز مردم بومی آن را با نام قلعه‏کر میشناسند.بنا برشواهد دیداری و سخن های بومیان، در روز گار دور درکنار این قلعه؛ یک روستا با همین اسم وجود داشته است که درطول تاریخ چند بارخالی از سکونت شد و امروز بطور کامل متروکه شده است. این بنا ی منحصربفرد برای بار آخر توسط یاغی دوران پایانی قاجاریه با اسم نائب‏حسین‏کاشی مرمت شد و تحت عنوان دژ دفاعی اش برای راه زنان مورد استفاده قرار گرفت. در شهر مسافران می توانند خانه مبله برای کرایه روزانه در اصفهان، منزل برای اجاره روزانه در اصفهان و دیگر امکانات سکونتی را پیدا کنند.